Dernek, insanımızı ilim ve kültürel çalışmalarda duyarlı hale getirmek sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, yarışma, şenlik, anma törenleri ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Bilgisayar, Daktilo, Lisan, Minyatür, Hat, Ebru Sanatları, Klasik Türk Musikisi, Konuşma, Yazma ve Hızlı Okuma, Tiyatro gibi alanlarda kurslar düzenlemek.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, Okuma salonları, kütüphaneler, kreş, anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve dengi okullar, yurt ve pansiyonlar, misafirhaneler, kültür merkezleri gibi kurumları tesis etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4 –Amacına uygun alanlarda tahsil ve araştırma bursları vermek ve ilmi araştırmalar yaptırmak. Bu tür araştırmalara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

5–Toplumun her kesiminden Sosyal gruplar ve topluluklar arasında kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak için toplantılar, geziler, ziyaretler tertip etmek. Fertler, Dernekler ve Müesseseler arasında kırgınlık ve muhalefetleri izale edici faaliyetlerde bulunmak,

6–İffetli aile yapısını koruyup geliştirici çalışmalar yapmak. Aileler arasındaki dayanışmayı sağlayıcı sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirici programlar düzenlemek.

7–İnsanların fiziki ve ruhi sağlıklarıyla ilgilenmek. Gerektiğinde muayene ve tedavileri için özel veya resmi kuruluşlarla temas kurmak.

8–Fakir ve Muhtaçlara tüm ihtiyaçları için ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

9–Kültür, Eğitim, Ahlak, Yayın ve Araştırmaları için çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

10-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

11-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

12-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

13-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

14-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

15-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, gayrimenkul bağışlarını kabul etmek,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

17-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

18-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

19-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

20-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

21-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

22-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.